Banner 20Banner 21Banner 25Banner 23Banner 19

Mesajlar önceki sayfa

26.01.2012 Dünya Gümrük Günü Mesajı

Bugün, Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihi anısına ‘Dünya Gümrük Günü’nü kutluyoruz.

Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Gümrük İşbirliği Konseyi’nin adı, 1994’te Dünya Gümrük Örgütü olarak değiştirilmiş ve günümüzde her kıtadan gümrük idarelerinin sesi haline gelmiştir.

Dünya Gümrük Örgütü, ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmasını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir kuruluştur. Özellikle uluslararası düzeyde gümrük standartlarının geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlulaştırılması, tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması ve gümrük idarelerinin sürdürülebilir kapasite inşasına yönelik girişimleri ile tanınmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü üyeleri, tüm uluslararası ticaretin yaklaşık %98’ini gerçekleştirmektedir.

Dünya gümrük gününün bu yılki teması, “sınırlar ayırır, gümrükler birleştirir” olarak belirlenmiştir. Böylece gümrüklerin, bireyleri, kurumları ve ülkeleri birbirine bağlayan, birleştirici fonksiyonu ön plana çıkmaktadır.

Gümrükler, İlk çağlardan günümüze dek uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerde önemli bir yer tutar. Tarihi kaynaklar; ilk çağlardan günümüze kadar belirli bir medeniyet seviyesine erişen toplumlarda gümrüklerin bulunduğunu göstermektedir. Tarih öncesi gümrüklerle ilgili ilk örnekler “Doğu Ticareti”nde görülmektedir.

Farklı coğrafyalarda pek çok devlet kuran Türkler için ticaret, tarih boyunca önemli bir faaliyet sahası olmuştur. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti olan Hunlar, daha sonra ise Göktürkler; İpek Yolu üzerinde güvenliği sağlamış ve bunun karşılığında tüccarlardan aldıkları “koruma vergisi” ve “geçit vergisi” gümrük vergilerinin ilk örnekleri olmuştur.

Gümrükler, bütün devletlerin kamu idareleri arasında en önemlilerinden biridir. Günümüzde gümrükler, yasal ticareti kolaylaştırarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü artırmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle; dünyanın en iyi, en güvenli ve en hızlı işleyen gümrük idarelerini oluşturarak, müteşebbislerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak bu temanın paralelinde birçok proje ve yeniliği geçtiğimiz dönemde uygulamaya koyduk.

2000 yılında başlayan BİLGE uygulaması ile ticaret erbabının hem internet hem de elektronik veri değişimi yoluyla gümrüğe gelmeksizin kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri sağlanmış, 2010 yılı itibariyle ise mobil gümrüğe geçilmiş ve kâğıtsız gümrük projesi başlamıştır. Kâğıtsız beyan uygulamasına tüm gümrük idarelerimizde geçilmiştir. Bu uygulama ile gümrük idaresince güvenilirliği onaylanmış firmaların, ihracat yaparken gümrük beyannamesini elektronik ortamda gümrüğe sunmalarını sağladık.

Gümrüklerin birleştirici fonksiyonu, gümrük idarelerinin diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu da içermektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden bir diğeri de günümüzde en ileri uygulamalardan biri olan "tek pencere"ye geçiştir. Bu uygulamayla; ticaret erbabının izinlerle, uygunluk belgeleriyle kaybettiği zaman minimuma inecek ve maliyetleri azalacaktır. Tek pencerede tüm kurumlar, gümrük işlemleri sırasında istenen belgeleri doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sistemine elektronik ortamda gönderecektir.

Dış ticaret erbabı için önemli bir başka gelişme olan “ortak transit” sistemine ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturduk. Ortak transit rejimi kapsamında, malların elektronik mesajlar kullanılarak beyan ve takip edilmesi sistemini (NCTS) ulusal düzeyde uygulamaya başladık.

Şu anda ülkemizde uygulanan “onaylanmış kişi statüsü” ile gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere gümrüklerde beklemenin azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için gümrük işlemlerinde belli kolaylıklar tanınmaktadır. 2011 yılı sonu itibariyle 927 firmamız onaylanmış kişi statüsüne sahip olmuştur. Bu firmalar 2011 yılında toplam ithalatın yaklaşık %40’ını, toplam ihracatın ise %42’sini gerçekleştirmiştir.

Gümrüklerin birleştirici fonksiyonu doğrultusunda, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla, gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde olan “Gümrük ve Ticaret Konseyi”ni hayata geçiriyoruz. Bu konseyde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hizmet sunduğu alanlardaki tüm paydaşlarımız temsil edilecektir. Konseyin; uluslararası gelişmeleri ve ülke şartlarını gözeten, katılımcılığa ve uzlaşmaya dayanan, esnek ve hızlı karar alabilen, tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum ve danışma organı olmasını hedefliyoruz.

Bu projeler ile birlikte önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız diğer bir proje “yerinde gümrükleme”dir. Yerinde gümrükleme; eşyanın gümrük sahasına gelmeden, işlemlerin doğrudan dış ticaret erbabının kendi depolarında veya antrepolarında yapılmasını sağlayan bir gümrükleme usulüdür. Bu uygulama ile eşyanın gümrük sahasında muayene ve kontrol işlemi için tutulması, burada boşaltılması ve yüklenmesi gibi işlemleri ortadan kaldırıyoruz. Gümrük idaresinin eşyayı kontrol etmek istemesi halinde ise, kuracağımız mobil gümrük ekipleri bu kontrolleri ticaret erbabımıza ait tesislere giderek gerçekleştirecektir. Bu uygulamanın dış ticaret erbabımıza sağlayacağı en önemli kolaylıklardan biri de, 7 gün 24 saat ihracat yapabilme imkânını sağlamasıdır. Bunun için gümrük idaresine beyanname vermek yerine elektronik ortamda basit bir bildirimde bulunulması yeterli olacaktır. Yine, bu uygulama kapsamında, dış ticaret erbabımız bir ay içerisinde gerçekleştirdiği tüm işlemlere ilişkin olarak, ayda bir kez gümrük beyannamesi verecek ve gümrük vergilerini de ayda bir kez toplu olarak ödeyecektir. Böylece ticaret erbabına önemli bir finansman kolaylığı sağlamış olacağız.

Dünya Gümrük Günü’nün bu alanda yapılan çalışmalar konusunda farkındalık sağlamasını diliyor, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum.