b2Banner 25b3b5Kooperatifçilik Eylem Planı

Konuşmalar önceki sayfa

27.09.2011 TİCARET ODALARI KONSEY TOPLANTISI, ANKARA

Değerli Konsey Üyeleri;

Ticaret Odaları Konsey toplantısında aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyor, toplantının ülkemiz ve iş dünyası için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde odalar ve borsalar ile, bunların üst birliği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgili Bakanlığı, yeni oluşturulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmuştur.

Ticaret Odası Konseyi’nin siz değerli üyelerinin, temsil ettiğiniz kesimlerin ekonomik sorunlarının çözülmesinde, bunların bizlere ve diğer yetkili mercilere iletilmesinde çok önemli görevler üstlendiğinizin bilincindeyiz. Bu çerçevede Bakanlığımız; iş dünyasının siz değerli mensupları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edecektir.

Zaman zaman yapacağımız toplantılarda sizlerle hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmeleri paylaşmanın, işbirliğimiz ve ülke ekonomisi açısından son derece faydalı olacağı inancındayım.

Bugün kısa bir ekonomik değerlendirmenin ardından Bakanlığımızın yeni dönemde yaptığı çalışmalara değinmek ve sonrasında sizleri dinlemek istiyorum.

Malumlarınız olduğu üzere, dünyanın büyük bir bölümü ekonomik bir krizden geçmekte, petrol ve hammadde fiyatları yükselmekte, bu ise ekonomideki tüm aktörleri az veya çok etkilemektedir. Ülkemizde bu negatif etkinin asgari düzeyde tutulabilmesi için ilgili Bakanlıklarımızca hem reel sektörde, hem mali sektörde gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Benzer bir kriz, gıda fiyatlarında da yaşanmakta, başta Somali olmak üzere birçok dünya ülkesinde açlık ve yeterli beslenememe sorunları yaşanmaktadır. Ülkemizde ise günlük bir doların altında yaşayan nüfus çok şükür kalmamıştır.

İktidarımız döneminde kamu maliyesi, bankacılık sistemi, işgücü piyasaları, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle, sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi alanlarında gerçekleştirdiğimiz reformlar, Türkiye ekonomisini dış şoklara karşı oldukça dayanıklı bir yapıya kavuşturmuştur.

KRİZİN ETKİLERİNDEN EN HIZLI ÇIKAN TÜRKİYE OLMUŞTUR

Ekonomimizin dayanıklılığı 2008 yılı Eylül ayında ortaya çıkan küresel kriz döneminde net bir biçimde görülmüş ve Türkiye, küresel krizin etkilerinden en hızlı ve güçlü biçimde çıkan ülke olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu güçlü siyasi istikrar ve sağlam makro ekonomik temeller dikkate alındığında; yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve mali piyasalarımız üzerinde uzun dönemli ve kalıcı bir olumsuz etki bırakması beklenmemektedir.

Türkiye’nin bugünkü durumuna baktığımızda, ekonomide, iç ve dış ticarette ortaya koyduğumuz performans tüm dünya tarafından takdir kazanmıştır. Geçen sene yüzde 8,9’luk büyümeyle Avrupa rekoru elde ederek, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk. Bütün Dünyanın krizle yaşadığı bir dönemde Allah’a çok şükür biz büyümeyi ve bunu devam ettirmeyi başardık. Benzer bir başarıyı da işsizlik oranlarının düşürülmesinde elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Son 1,5 yıldır dünyada işsizliği en hızlı düşüren birkaç ülkeden biri olduk.

Hükümet olarak bu konudaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede, işsizlik oranlarını düşürmek için mesleki eğitime son derece önem veriyoruz. İşsizlik sorununu çözmenin en iyi yolu ise; bu sorunun eğitim ayağını güçlendirmekten geçmektedir.

Bu alanda iş dünyası olarak sizlerle birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çatısı altındaki siz değerli oda yöneticilerimizin şimdiye kadar gösterdiğiniz gayretleri ve almış olduğunuz sorumlulukları biliyorum. Bu çalışmalarınızın önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle devam edeceğine inanıyorum.

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ

Bakanlığımıza gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak “Gümrük ve Ticaret Konseyi” yakın bir zamanda hayata geçirilecektir.

Konseyin oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları için yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Konseyin;

 • Tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan,
 • Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeten,
 • Katılımcılığa ve ortak akla dayanan,
 • Uzlaşmayı esas alan,
 • Esnek ve hızlı karar alabilen,
 • Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen,
 • Tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum ve danışma organı

olmasını hedefliyoruz.

Konseyin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birikim ve deneyim sahibi temsilcilerinden oluşturulmasına önem veriyoruz.

YENİ TİCARET KANUNU

Yüce Meclisimizde mutabakatla kabul edilerek yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde sayılacak Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde;

 • yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi
 • şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi
 • kayıt dışılığın önlenmesi
 • şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması
 • bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması

gibi birçok hususa önemli katkı ve imkân sağlayacaktır. Böylece;

 • Ticari hayatta güven ortamı tesis edilecek
 • Ulusal ve uluslararası yatırımcılar için uygun yatırım ortamı oluşturulacak
 • Girişimciliğin önü açılacaktır.

Hukuki alanda yaptığımız bir başka çalışma ise; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu yasalaştırmak olmuştur. Bu Kanun ise 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girecektir.

Kanunun getirdiği en önemli yenilik;

 • Malların toptancı haline bildirim esasıdır.
 • Malların toptancı haline bildirilmesi kaydıyla toptancı hal dışında da alım-satımının yapılabilmesinin de önü açılmıştır.

HAL KAYIT SİSTEMİ

Kanunun öngördüğü bir başka önemli düzenleme ise Bakanlığımız bünyesinde oluşturulacak “Hal Kayıt Sistemi”dir. Bu sistemle

 • Ülkemizde alım ve satıma konu sebze ve meyvelerin miktar ve fiyatlarına 24 saat Türkiye’nin her yerinden ulaşılır.
 • Bu alandaki Meslek mensupları kayıt altına alınır.
 • Üreticiler mallarını satacakları tacirlerin irtibat bilgilerine ulaşacak ve onlar hakkında doğru bilgi sahibi olur.
 • Böylece ürünlerini daha çok kâr edebileceği pazarlara yönlendirecek, geleceğe yönelik planlama yapabilecek ve tacirler karşısında daha güçlü bir pozisyon kazanır.
 • Kamunun sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapması ve düzenlemeler oluşturması temin edilir.
 • Sektörde hesap verilebilirlik ve saydamlık sağlanacak, sebze ve meyve fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi de azalacaktır.

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ

Hükümet olarak, Ülkemizin pek çok sorunu gibi tarım ürünleri ticaretinde yaşanan sorunların çözümü noktasında azami gayret sarf etmekteyiz. Depolanabilir tarım ürünleri ticaretinin geleceği olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulanması için hukuki altyapısını oluşturduk. Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte

 • Üreticilerimiz; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkânı elde edeceklerdir.
 • Lisanslı depo işletmelerince bu ürünlerin mülkiyetini temsil eden ürün senetleri çıkarılacaktır. Bu senetler kıymetli evrak hükmündedir. Böylece bu ürünlerin ticareti ürün senetleri vasıtasıyla Ürün İhtisas Borsası’nda gerçekleştirilecektir.
 • Üreticilerimiz isterlerse fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini elden çıkarmak yerine lisanslı depolara koyarak, ürün senetlerini teminat olarak gösterip uygun koşullarda kredi kullanabileceklerdir.
 • Ürünlerini borsa aracılığıyla pazarlayabilecek, böylelikle ürünlerine daha kolay ve yüksek fiyata Pazar bulma imkânı elde edeceklerdir.
 • Tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerimiz; ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetinden kurtulacak, ürün senetleri vasıtasıyla olası fiyat farklılıklarından korunacak, risklerini azaltacak ve ihtiyaçları halinde kredi temin edeceklerdir.

Böylece ülkemiz bölgemizdeki tarım ürünleri ticaretinin merkezi durumuna gelecektir.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI

Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması konusunda da önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız. İnşallah, çok kısa bir süre içinde bu Borsa’nın kuruluşunu da gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda;

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerine ilişkin işlemleri elektronik ortamda yürüten Merkezi Kayıt Kuruluşu ile işbirliği içinde hareket ediyoruz.

 • Bu borsa kuruluncaya kadar, Polatlı Ticaret Borsası, ürün senetlerinin alım ve satımı konusunda yetkilendirilmiştir.

PERAKENDE SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

Perakende Sektöründe faaliyette bulunan ulusal marka sahibi firma temsilcileri ile yürüttüğümüz çalışmalarda sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için “Perakende Sektörü Eylem Planı” hazırladık.

 • Ayrıca ithal eşyasının koruma önlemleri ve ek mali yükümlülüklere tâbi olmaksızın yerli eşya ile birleştirilmesi ve ihracatçılarımızın maliyetlerinde oluşacak artışın önüne geçebilmek için Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeleri yaptık.

Getirdiğimiz yeni düzenleme ile;

 • İhracatçılarımızın, ithal eşyası ile yerli eşyayı pazara sunuma hazır hale getirmek için gerekli olan paketlenme ve birleştirme işlemlerini doğrudan kendi fabrika sahası veya paketleme ünitesinde yapmasına imkân sağladık.
 • Böylelikle, herhangi bir mali yükümlülük ve vergi yüküyle karşılaşmaksızın ihracatçı için önem arz eden zaman ve maliyet unsurlarında büyük kolaylık sağlandı.
 • Yeni düzenleme ile bu tarz işlemler için Gümrük İdaresine başvuru ve izin alma zorunluluğunu kaldırarak sadece gümrük idaresine bildirimde bulunarak, işlemlerin süratle gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdik.

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ

İhracat ve ithalatla uğraşan işadamlarımız için önemli bir başka gelişme de Ortak Transit Yönetmeliği’nin, 24 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Günümüzde taşımacılarımız Avrupa Birliği ülkelerine yönelik taşımalarda TIR Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde TIR karnesi kullanmaktadır. TIR karnesi ile yapılan transit taşımacılıkta

 • karne, gümrük vergilerinin ödenmesini sınırlı düzeyde güvence altına almakta, geçilen ülke sayısına göre karne maliyetleri artmaktadır.

Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla birlikte taşımacılarımız

 • AB’ye yönelik taşımalarda, belge maliyeti olmaksızın ve alternatiflerine göre daha düşük maliyetle teminat kullanarak transit işlemi gerçekleştirebileceklerdir.
 • Sözleşmeye taraf olmamızla birlikte, AB’ye yapılan taşımalarda TIR Karnesi kullanımının asgari düzeye ineceğini bunun yerine daha az maliyetli olan ortak transit rejiminin tercih edileceğini düşünüyorum.

Ortak transit rejiminde nakliyecimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde gerekse AB gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşılacaklar.

 • Taşımacı elektronik beyanı her aşamasında izleyip taşımanın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebilecektir.
 • Bu bağlamda, Türkiye’den bir AB ülkesine yapılacak karayolu taşımasında Gaziantep’ten açılacak bir T1 beyannamesi ile Hamburg ya da Londra’ya kadar eşyanın tek bir beyan ile taşınması mümkün olacaktır.

10 NUMARA YAĞ

Bakanlığımızın son dönemdeki çalışmalarıyla ilgili bu genel değerlendirmelerin ardından bir önceki yıl yapılan konsey toplantılarında ağırlıklı sorun olarak dile getirilen ve son dönemde kullanımı bir hayli yaygınlaştığı için vergi kaybına ve çevre tahribatına sebep olan “10 numara yağ” kullanımı konusunda çözüme katkı sağlamak amacıyla

 • Maliye Bakanlığımız, ÖTV'yi 30 kuruştan 1 TL'nin üzerine çıkarmıştır.

Bunun gibi sorunlarınızın yakın takibinde olduğumuzu, bunlara çözüm üretme noktasında sizlerle yakın işbirliği içerisinde bulunacağımızı burada çok açık biçimde ifade ediyorum.

Biz ekonomimizin, iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak sizlerin çabalarıyla, katkılarıyla ülkemizin ekonomik başarılar elde ettiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle sizlerle işbirliği, güçbirliği yapmaya, sorunları doğru tesbit ederek en iyi çözümlere en kısa zamanda ulaşmaya son derece önem veriyoruz.

Ticaret Odaları Konseyi toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, katkılarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.