banner h1Banner 4b8b4banner h3

Konuşmalar önceki sayfa

18.11.2011 'DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI' AVRASYA OTURUMU, İSTANBUL

(SAAT 10.00-12.00)
Değerli Katılımcılar;

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nın Avrasya oturumuna hoş geldiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu toplantının genel olarak dünyada; bizim oturumumuz özelinde ise Avrasya’da Türk diasporasının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir konuma gelmesinde önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum.

AVRASYA BÖLGESİ’NİN İKTİSADİ KAPASİTESİ

Değerli Katılımcılar;

Bugün Türkiye’nin önemli bir ekonomik aktör olarak içinde bulunduğu Avrasya bölgesi, 25 milyon km2 alanı kapsayan bir coğrafyada 310 milyondan fazla bir nüfusu barındırmaktadır.

Zengin enerji kaynakları, 1,6 trilyon dolara yaklaşan toplam milli geliri ve 1 trilyon doların üzerindeki ticaret hacmi ile Avrasya, büyük bir “ekonomik güç merkezini” temsil etmektedir.

Avrasya bölgesinde, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan bağımsız devletlerin, planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçme yolundaki yoğun faaliyetine ve çabasına şahit olmaktayız.

Günümüzde bu ülkelerde mevcut olan ekonomik sistem, iş yapma ortamı ve iş kültürü kendine özgü ve zor koşullara sahiptir.

Bu durum firmalarımız açısından birçok zorluğu beraberinde getirmektedir.

Bununla birlikte sorunlar doğru yönetildiği takdirde bu ülke pazarlarındaki potansiyel fırsatlardan etkin bir şekilde yararlanabiliriz.

Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Ukrayna gibi ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması, Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2010 tarihinde kurulan Gümrük Birliği Anlaşması yakından takip ettiğimiz girişimlerdir.

Takdir edersiniz ki Türkiye, ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı bir coğrafyada kendi başına güvenlik ve refah içinde olamaz.

Nitekim ülkemizin Avrasya ülkeleri ile olan ilişkileri Sovyetler Birliği’nin dağılmasından itibaren yükselen bir seyir izlemiştir.

 • Bu ülkelerin bağımsızlıklarını ilk olarak tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ülkelerden biri Türkiye’dir.
 • Bölge ülkelerine ilk doğrudan uçak seferlerinin başlatılması konusunda Türk Hava Yolları öncü olmuştur.
 • Avrasya ülkelerinde iş yapan Türk müteşebbislerimiz bu coğrafyada özel sektörün şekillenmesine, modern iş yapma kültürünün yerleşmesine öncülük etmişlerdir.

Avrasya ülkeleri ile ilişkilerimizi en çarpıcı biçimde dış ticaret hacmimiz ortaya koymaktadır:

 • 1986 yılında, SSCB ile dış ticaret hacmimiz 630 milyon dolar iken,
 • 1996’da bu rakam 9 kat artarak 5,6 milyar dolara;
 • 2008 yılında ise 53,2 milyar dolara yükselmiştir.
 • 2009’da global ekonomik krizin etkisiyle 34,9 milyar dolara gerileyen Türkiye–Avrasya bölgesi dış ticareti,
 • 2010’da yeniden artış eğilimine girmiş ve 42,2 milyar dolara ulaşmıştır.
  Bu rakam ülkemizin toplam dış ticaretinin yüzde 15’ine tekabül etmektedir.
 • 2011 yılının Ocak – Eylül döneminde bölgeyle dış ticaret hacmimizin 34,8 milyar dolar olması ticari ilişkilerimizdeki istikrarı göstermektedir.

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ

Avrasya Bölgesi ile ekonomik ilişkilerimiz çerçevesinde müteahhitliksektörüne de özellikle değinmek gerekir.

 • Türkiye Müteahhitleri Birliği verilerine göre, 1972–2010 yılları arasındaki dönemde gerçekleştirilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin toplam tutarı 187,7 milyar dolardır.
 • Bunun 85 milyar doları Avrasya bölgesinde hayata geçirilmiştir.
 • Günümüzde müteahhitlerimizin en fazla iş aldıkları ülkeler Avrasya ülkeleridir.

2010 yılında üstlenilen projelerin yüzde 40’ı BDT ülkelerinin payına düşmüş, Türkmenistan 4,5 milyar dolarla yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk sırayı almıştır.

İnşaat, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetlerinin, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada yüksek kalitede hizmet veren bir yapıya kavuşması hükümetimizin temel önceliğidir. Bu çerçevede;

 • 2010 yılı yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin 22 milyar dolara kadar çıkan iş hacminin, 2023 yılında 100 milyar dolara yükselmesini hedefliyoruz.
 • Gelişmiş ülke pazarlarına girmeyi ve dünyanın inşaat ve müteahhitlik alanındaki ilk 225 firması arasında en az 40 firmamızın yer almasını planlıyoruz.
 • Müşavirlik hizmetlerinde de Türk firmalarının payını artması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

Ülkemizin bölgedeki gücünde ve dinamik ekonomik yapımızda; risk alabilen cesur ve vizyon sahibi müteşebbislerimizin katkısı çok büyüktür.

Bugün olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da iktisadi büyümemizin öncüsü özel sektörümüz olacaktır.

AVRASYA BÖLGESİNDE HÜKÜMET OLARAK FAALİYETLERİMİZ

Bu bağlamda Hükümet olarak bugüne kadarki icraatlarımızdan, özellikle Avrasya bölgesini en çok ilgilendirenleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

 • Sürdürdüğümüz başarılı diplomatik ilişkilerle, vatandaşlarımızın birçok ülkeye vizesiz girişlerini sağladık.

Suriye, Pakistan, Arnavutluk, Ürdün, Lübnan ve son olarak Rusya ile yapılan karşılıklı vize anlaşmalarıyla, vatandaşlarımıza vize uygulamayan ülke sayısını 90’a çıkardık.

Özellikle Rusya ve Gürcistan ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması, siyasi ve ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmıştır.

 • Türk Cumhuriyetleriyle de vizeleri karşılıklı olarak kaldırmaya, siyasi diyalogu artırmaya, ticareti teşvik etmeye ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.
 • Türk Hava Yolları, Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin 30 kadarına doğrudan uçuş düzenlemektedir.

Böylece iş adamlarımız hiçbir engelle karşılaşmadan ve sadece pasaportlarıyla 30’u aşkın ülkeye doğrudan uçabilmektedirler.

 • Hedefimiz yakın ve uzak komşularımızın tamamıyla vizelerin kaldırılmasıdır.
  Bu çerçevede Türkiye’nin Şengen Vize sistemine dâhil edilmesi için Avrupalı muhataplarımız nezdindeki girişimlerimizi de sürdürmekteyiz.
 • 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı kurduk.
  Başkanlığın kurulması, başta Batı Avrupa olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nden Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan vatandaşımız ile; tarihî ve kültürel birlikteliğimiz olan soydaş ve akraba toplulukların beklentilerini karşılama adına son derece önemli bir adımı oluşturdu.
 • TİKA’yı harekete geçirerek Ortadoğu, Kafkasya, Asya ve Afrika’da 23 ülkede onlarca koordinasyon merkezi oluşturduk.
  Hükümet olarak Orta Asya bölgesi, Türk Cumhuriyetleri ve geniş Türk coğrafyasıyla olan ilişkilerimize büyük bir ivme kazandırdık.
  İkili ilişkiler, çok taraflı toplantılar, TİKA yardımları, Türk iş adamları ile sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki yatırımları ve faaliyetleri bu yeni dönemin önemli bileşenleridir.
 • Bu dönemde Kuzey Irak Türkmenlerine, Kırım Tatarlarına, Ahıska Türklerine, Gagavuz Türklerine, Afganistan-Özbek Türkmenlerine, Gürcistan, Azerbaycan ve Karakalpak Türklerine, Moğolistan Kazaklarına, Kosova ve Makedonya Türklerine, Batı Trakya ve Bulgaristan Türklerine kalkınma desteği verdik, kültürel ve tarihi değerlerin koruma altına alınmasında katkıda bulunduk.
 • Desteğimizle kurulan ve finanse etmeye devam ettiğimiz Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi ile Kazakistan’daki Ahmed Yesevi Üniversitesi, bu coğrafyada gerçekleştirdiğimiz iki önemli eğitim ve kültür projesidir.
 • Çok önemli bir diğer çalışma olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi uygulamasını da, Kırgızistan’ın ardından diğer Türk Cumhuriyetleriyle de hayata geçireceğiz.

TÜRK DİASPORASININ MEVCUT DURUMU VE ÖNERİLER

Değerli Katılımcılar;

Hepinizin bildiği üzere; Türkiye, yurt dışında yaşayan Türklerin dayanışma ve işbirliği içerisinde gönül birliğiyle hareket ettiği bir diasporayı oluşturma konusunda son yıllarda önemli mesafe katetmiştir.

 • Güçlü bir diasporanın oluşması ülkemizin tüm dünyada ekonomik ve sosyal etkinliğini arttıracaktır.
 • Yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeleri, hem sermaye kaynaklarının ülkemize girişini arttıracak hem de sermaye sahiplerini bulundukları ülkelerde daha güçlü bir konuma getirecektir.
 • Türkiye olarak yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik ilişki ve etkileşim düzeyini istediğimiz seviyeye çıkardığımızda, yurt içindeki girişimcimiz yurt dışındaki fırsatlarla, yurt dışındaki girişimcimiz ise yurt içindeki fırsatlarla buluşacak ve böylelikle ekonomik refahı artırma imkânına sahip olacaklardır.
 • Özellikle gelişmiş ülkelerdeki ileri teknoloji ürünü mal ve hizmetlerin bu bölgelerdeki Türk varlığı yoluyla ülkemize kolayca aktarılması fırsatı da bugünkünden daha ileri seviyelere ulaşacaktır.
 • Diğer yandan, güçlü bir Türk diasporası ülkemizin tüm dünyadaki siyasal gücüne de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yurtdışında örgütlenmiş ve bulunduğu ülkelerde ekonomik ve siyasal yaptırım gücüne sahip bir Türk diasporası;

sözde Ermeni soykırımı meselesibaşta olmak üzere Türk dış politikasındaki temel sorunların, dış dünya nezdinde Ermeni ve Rum lobilerinin tasarrufuna bırakılması gibi olumsuz bir sonucu da ortadan kaldıracaktır.

 • Böylesi bir diasporanın oluşması, Türkiye olarak meşru ve haklı bir noktada bulunduğumuz birçok meselede tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna doğru biçimde yansıtılmasını sağlayacaktır.

Tüm bu çalışmaları yaparken Hükümet olarak göreve geldiğimizden beri, Türkiye’nin, artık bu büyük diasporayı güçlendirecek adımları atması sorumluluğunu her zaman taşıdık.

Amacımız, dünya üzerindeki Türk varlığının;

 • Örgütlü, birbirinden haberdar ve işbirliği içerisinde çalışan;
 • Bulunduğu ülkelerde siyasal ve ekonomik açılardan Hükümetlere baskı aracı olma işlevi gören;
 • Yurt içi ve yurt dışı ekonomik fırsatların farkında olan ve bunları maksimize etme amacını güden,
 • bir diasporaya dönüşmesidir.

Bugünkü toplantı ve bu yöndeki sivil ve özel girişimlerde çalışmalarımıza ivme kazandıran ve bizi güçlendiren unsurlardır.

Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, vaktinizi daha fazla almadan, sözü sizlere bırakmak istiyorum.

AVRASYA OTURUMU TARTIŞMALAR BÖLÜMÜ AKIŞ PLANI

Siz değerli katılımcılarla fikir alış verişinde bulunacağımız Avrasya oturumunun bundan sonraki bölümünü dört başlık altında sürdüreceğiz. Ama ondan önce oturumda yer alan katılımcılarımızdan kendilerini kısaca tanıtmalarını rica ediyorum.

…….

Şimdi bu oturumda öngörülen program çerçevesinde Dünya Türk İş Konseyi Bölge Komite Başkanı Sayın Zeki Pilge’den bölgedeki çalışmaları 5 dakika içinde özetleyen bir konuşma yapmasını istiyoruz.

Sayın Pilge söz sizin…

………….

Sayın Pilge’ye değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz.

Oturumumuzun bu bölümünde ilk olarak “Türk Diasporasının ekonomik varlığının güçlendirilmesi”başlığı altında şu soruları tartışmaya açıyorum:

 • Diasporanın bulundukları ülkelerde daha etkin olabilmesi için ekonomik güçleri nasıl arttırılabilir?
 • Diaspora üyeleri arasında ticaret nasıl canlandırılabilir?
 • Diasporadaki girişimcilerin finansmana erişimi nasıl artırılabilir?

Tüm katılımcılar söz alıp bu konudaki görüşlerini kısaca ifade edebilirler ve kurum temsilcilerine soru sorabilirler. Söz alan katılımcılarımızdan görüşlerini ve sorularını arz ederken 2 dakikayı geçirmemelerini rica ediyorum.

(Bu birinci bölümde soru-cevap ve değerlendirmelere ayrılan toplam süre 25 dakikadır.)

…………

İkinci bölümde; “Türklerin yaşadıkları ülkelere entegrasyonunun güçlendirilmesi”başlığı altında şu iki soruyu tartışmaya açıyorum:

 • Türk Diasporasının yaşadığı ülkeye ve topluma entegrasyonunu nasıl güçlendirilebilir?
 • Türk Diasporasının beşeri sermayesini artırmak için neler yapılabilir?

Yine 2 dakikalık konuşma süresine uymanızın oturumu zamanında bitirmemiz açısından önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

(İkinci bölümde soru-cevap ve değerlendirmelere ayrılan toplam süre 25 dakikadır.)

…………….

Üçüncü bölümde ise; “Türk Diasporasının etkin bir şekilde örgütlenmesi ve güçlü bir Türkiye lobisi yapabilmesi”için tartışmaların şu 3 soru etrafında şekillenmesinin uygun olacağı kanaatindeyim:

 • Türk Diasporası nasıl daha etkin bir şekilde örgütlenip Türkiye lobisi yapabilir?
 • Etkin Türkiye lobisi için diaspora –anavatan bağlantısı nasıl tesis edilebilir?
 • Türk sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon nasıl sağlanabilir?

………………….(Üçüncü bölüme ayrılan toplam süre 25 dakikadır.)

Son bölümde “Türk Diasporasının anavatan ile etkileşiminin güçlendirilmesi”başlığı altında şu 2 soruyu tartışmaya açıyorum:

 • Türk diasporası ile anavatan arasında etkin bir işbirliği nasıl tesis edilebilir?
 • Diaspora üyeleri Türkiye’nin ulusal hedeflerine ve ekonomik kalkınmasına nasıl bir katkı sağlayabilir?

………………….(Dördüncü bölüme ayrılan toplam süre 25 dakikadır.)

Tüm katılımcılarımıza değerli görüşleri için çok teşekkür ediyorum.

Buradaki çalışmalar bir rapor haline getirilecek ve inanıyorum ki geleceğe dönük olarak Avrasya bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türk diasporasının oluşmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır.