b7hy1b6b1Banner 20

Konuşmalar önceki sayfa

22.01.2012 AK PARTİ TEKİRDAĞ KADIN KOLLARI TOPLANTISI

Saygıdeğer Hanımefendiler;

Tekirdağ’da olmaktan, bu toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tekirdağ ekonomik ve sosyal olarak çok büyük bir potansiyele sahip bir şehrimizdir.

Tekirdağ’ın bu potansiyelinin en önemli kaynağı da kadınlardır. Çünkü Tekirdağlı kadınların hepsi aktiftir, çalışkandır, toplumsal hayatın tüm alanlarında yer almak hususunda talepkârdır.

KADINLAR NEDEN SİYASETTE YER ALMALI?

 • Kadınlar, siyasetin doğal üreticisidirler.

Analitik düşünme yetenekleri ve satır aralarını okuma duyarlılıklarıyla siyaseti zenginleştiren kimselerdir.

AK Parti’nin başarısında kadın kollarının katkısı çok büyüktür. Bunu sadece biz değil, partimizin başarısını analiz eden yerli yabancı tüm otoriteler kabul etmektedirler. 

AK Partili kadınların teşkilatımızdaki başarısı tesadüfî değildir.

Bir partinin, bir hareketin arkasında kadınlar varsa o hareket mutlaka başarılı olur.

Çünkü kadınlar, erkeklerin göremediği detayları görür, çok iyi organize eder ve sabırla çalışırlar.

 • Kadınlar olaylara olumlu yaklaşma, iyimser düşünme ve en önemlisi de insanlara daha anlayışlı davranma yeteneğine sahiptirler.

Ayrıca kadınlar sezgisel güçleri ile organize etme yeteneklerini birleştirdikleri zaman liderlik özellikleriyle öne çıkmaktadır.

KADIN VE İSTİHDAM

Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta daha aktif olarak yer almaları ülkemizin kalkınma hızını arttıracak yegâne güçlerden biridir.

 • TÜİK verilerine göre; ülkemizde 15 yaş üstü kadınların işgücüne katılım oranı %27,6 istihdam oranı ise %24’tür.

Ülkemizde işgücüne katılan kadınlarımızın büyük bir çoğunluğu istihdam edilmektedir. Ancak bu bizim için yeterli değildir.

Ülkemizin 2013 yılına yönelik kısa vadedeki hedefi kadın istihdamında yüzde 29,6 oranına ulaşmaktır.

 • İstihdama katılan kadınların %14,1’i işveren veya kendi hesabına çalışan konumundadır.
 • 200 bini aşkın kadın esnaf ve sanatkârımız, 90 binden fazla tacir kadınımız bulunmaktadır.

Bu rakamlar bize, kayıtlı esnafların %10’luk bir kısmının, kayıtlı tacirlerin ise yüzde 6,5’lik bölümünün kadın olduğunu göstermektedir.

Çalışan kadınların;

 • Yüzde 42’si tarlada,
 • Yüzde 51’i düzenli işyerinde,
 • Yüzde 1’i pazar yerinde, seyyar ya da sabit olmayan işyerinde,
 • Yüzde 6’sı ise evde faaliyet göstermektedir.

Kadınlar 2000’li yıllardan önce daha yüksek oranda tarımsal üretim alanında çalışırken 2000’li yıllardan sonra düzenli işyerlerinde ve bilhassa hizmet sektöründe yer almaya başladıkları görülmektedir.

Ülkemizi diğer ülkelerden ayıran bir özelliği vardır:

Ülkemizde çalışan kadın oranı çok yüksek olmasa da uzmanlık gerektiren mesleklerde yer alan kadınların oranı oldukça yüksektir.

 • Ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yüzde 40 civarındadır.
 • Mimarların yüzde 39’u, avukatların yüzde 36’sı, bankacıların yüzde 50’si, doktor ve operatörlerin yüzde 29’u, hâkimlerin yüzde 28’i kadındır.
 • Dünya Ekonomi Forumu 2010 Raporu’nda iş dünyasındaki üst düzey yönetici konumundaki kadın oranı açısından Türkiye, 2’inci sırada yer almaktadır.
 • Bu alanda dünya ortalaması yüzde 5, ülkemizde ise yüzde 12’dir.
 • Tüm dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde de Türk kadını önemli bir yer tutmaktadır. Dışişlerinde görev yapan 110 Büyükelçimizden 11’i kadındır.

İSTİHDAMI ARTIRMAK ÜZERE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hükümet olarak kadının çalışma hayatına katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve kadın istihdamını artırmak için de bir dizi tedbiri hayata geçirdik:

 • 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda kadınların işgücüne ve istihdama daha fazla katılmasını sağlayacak aktif istihdam politikası ile kadınlarımıza her türlü desteğin verilmesi ilke olarak benimsendi.

 

 • Kadınların ve gençlerin istihdamını arttırmak amacıyla hazırladığımız İstihdam Paketiyle mevcut istihdama ilave olarak; işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arası gençlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu işveren primleri 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.
 • Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve yoksulluğun önlenmesi için mikro kredi uygulaması başlattık.

Bu kapsamda 55 ilde 75 mikro kredi şubesi ile 2006’dan bu yana yaklaşık 45 bin kadına 110 milyon Liradan fazla işe başlangıç desteği verildi.

 • Gelir Vergisi Kanunu’nda 2007 yılında yaptığımız değişiklikle kadınlarımızın ev içinde imal ettikleri ürünleri satarak elde ettikleri gelirin vergiden muaf tutulmasını sağladık.

KADIN KOOPERATİFLERİ

                İstihdam ve yoksullukla mücadelede özellikle ekonomik yönden güçsüz kişilerin oluşturduğu kadın kooperatifleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

2000’li yıllarda kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri ile kadınlar kooperatiflerde bir araya gelerek eğitim programları düzenlemekte veya ekonomik girişimler başlatabilmektedirler.

Kadınlar bu kooperatiflerde çalışma, üretme ve gelir elde etme imkânını bulmaktadırlar.

Kadın kooperatifleri el emeği ve göz nurunu üretime dönüştürerek bunların ticarileşmesini sağlamakta, ayrıca sosyal sermayenin gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

       Son yıllarda kadın girişimcilerin talepleri üzerine Bakanlığımızca kuruluşu yapılan kooperatif sayısı 100’ü aşmıştır.

       Tekirdağ’da da iki adet Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi faaliyet göstermektedir.

Kadın Kooperatiflerinin Başarılı Oldukları Çalışma Alanları;

    El becerileri için eğitici kurslar düzenlemek,

    Geleneksel gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması,

    Lokantacılık,

    Özürlü eğitimi ve bakımı,

    Okul öncesi eğitim,

    Kadınların el emeği ile ürettikleri giyim, hediyelik eşya gibi ürünlerin pazarlanması.

Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yaptığı Çalışmalar:

1.     Kadın Kooperatiflerinin Kuruluşunu Kolaylaştırmak Amacıyla Örnek Anasözleşme Hazırlanmıştır.

İl Müdürlüklerimize kadın kooperatiflerini bu ana sözleşmeye göre kurmaları talimatı verilmiştir.

Böylece bu kooperatiflerin Bakanlığımız merkez birimlerine gelmeden taşrada kuruluşuna imkân sağladık.

Ayrıca bu ana sözleşme Türkiye Belediyeler Birliği’ne de gönderilerek,  kadın girişimcilerin bu hareketlerinin desteklenmesi istenmiştir.

2.     Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesinde bu alanda eylemlere yer verdik.

Türkiye Kooperatifçilik ve Strateji Belgesini; ülkemizde kooperatifçilik sektörünün sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla hazırladık.

Bu belge tüm ülke kooperatifçiliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 • Belgede kadın kooperatifleri ile ilgili olarak, “kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” tedbirine yer verilmiştir. 

Bu tedbirle ilgili olarak; Bakanlığımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sorumlu kuruluş olarak yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,  AB Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR ise işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar arasında sayılmıştır.

Türkiye Kooperatif Strateji Belgesi yürürlüğe konulmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir. 2012 yılında uygulanmaya başlanacaktır.

3.     Kooperatif Destek Programı (KOOP-DES) hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Bu konuda kapsamlı bir saha analizi çalışmasına ve gerekli mevzuatın hazırlanmasına başlanmıştır.

Saha analizinde ilk olarak kooperatiflerin ihtiyaçlarına ilişkin bir çalışma yapılmıştır.

Bu çalışma sonucunda kadın kooperatiflerinin destek bekledikleri yatırım alanlarının şunlar olduğu görülmüştür:

 • Çalışmak için atölye inşası,
 • Bu atölyelere dikiş makineleri, nakış makineleri, dokuma tezgahları boya baskı makineleri, yöresel yemek ve gıda üretimi için gerekli olan soğutucu fırın, mikser gibi teçhizat alımı,
 • Dış mekân ve süs bitkileri üretmek için sera yapımı,
 • 3-12 yaş grubu çocuklar için eğitim merkezleri yapımı,
 • Özürlü eğitim merkezi inşası ve donatılması,
 • Kadınlara eğitim vermek amacıyla çeşitli iş makinelerinin alımı,

Ayrıca yaptığımız araştırmada kooperatiflerin eğitim desteğine ihtiyaç duyduklarını gördük.

Eğitim alanlarını da şöyle tespit ettik:

 Hazır giyim için model oluşturma,

 Dikiş, nakış, kumaş baskı makinelerinin kullanılması,

 Gümüş işçiliği,

 Kültür mantarı yetiştiriciliği,

 Kapari fidesi yetiştiriciliği,

 Peynir yapımı,

 Yaşlı ve hasta bakımı,

 Aşçılık, kuaförlük.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verilecek desteklerin tespit edilmesi, desteklerin verilmesinde izlenecek usul ve esaslara ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarını 2012 içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasını müteakip 2012 yılında KOOP-DES Programının pilot uygulamasını başlatacağız.

Kıymetli Misafirler;

Sayın Başbakanımızın dediği gibi “siyaseti kadınsız düşünmek, hayatı yarım algılamak anlamına gelir.”

Partimizde 46 kadın milletvekilimiz yer almaktadır.

Bu sayının daha da artmasını istiyor ve sizleri her alanda desteklemek üzere çalışmalar yapıyoruz.

Bugün burada olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.